ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HEALTH COMPANY BV.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Health Company BV., hierna te noemen Health Company, en een koper, waarop Health Company deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes en orderbevestigingen

1. De door Health Company  uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een geldigheidstermijn bevatten.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen in de offerte kunnen tot
    aan het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, worden herzien.
3. Acceptatie van de offerte van Health Company kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
4. Mondeling of schriftelijk geplaatste orders worden door Health Company aanvaard door deze aanvaarding schriftelijk aan
    de koper te bevestigen. Eerst na deze schriftelijke bevestiging is Health Company gebonden. Indien Health Company niets
    van de koper verneemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de order, is de overeenkomst zoals door
    Health Company aan de koper is bevestigd definitief tot stand gekomen.

Artikel 3. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn te Alphen aan den Rijn. Indien wordt overeengekomen dat
    Health Company het vervoer zal verzorgen, dan zullen op het vervoer binnen Nederland de AVC condities van toepassing
    zijn en op buitenlands vervoer de CMR condities.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan
    hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment waarop deze hem worden bezorgd.
3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor
    de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle
    aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ingeval van overschrijding van de levertijd, dient de koper Health Company schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij hij aan Health Company een redelijke termijn geeft om alsnog te leveren. Deze termijn bedraagt ten minste veertien dagen. Indien binnen de door de koper gestelde termijn geen levering heeft plaatsgevonden, is hij gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijk, schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Health Company in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 5. Deelleveringen
1. Het is Health Company toestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen
    zelfstandige waarde heeft.
2. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Health Company bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Health Company er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Opschorting/ontbinding

1. De vorderingen van Health Company op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
    - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Health Company omstandigheden ter kennis komen die Health Company
      goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
    - indien Health Company de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
      nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Health Company bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel
    tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Health Company
    schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Garantie

1. Health Company garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten
    gedurende een periode van 10 jaar na het moment van levering ten aanzien van de verwarmingselementen (INCOLY) en
    gedurende een periode van 2 jaar na het moment van levering ten aanzien van de overige componenten van de cabine.
2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Health
    Company kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op
    vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Health Company aansprakelijk overeenkomstig het
    bepaalde in artikel (14) (Aansprakelijkheid).
4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuist gebruik, waaronder in ieder geval wordt verstaan een
    van de gebruiksaanwijzing afwijkend gebruik.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. De door Health Company geleverde zaken blijven het eigendom van Health Company totdat de koper alle verplichtingen uit
    alle met Health Company gesloten koopovereenkomsten is nagekomen, waaronder
    - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
    - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Health Company verrichte of te
      verrichten diensten,
    - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van(een) koopovereenkomst(en).
2. Door Health Company afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het
    kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te
    verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Health Company
    gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak
    voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen
    op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper
    verplicht Health Company zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich op  eerste verzoek van Health Company:
    - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en
    waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
    - alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
      verpanden aan Health Company op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
    - de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door
      Health Company geleverde zaken te  verpanden aan Health Company op de manier die wordt voorgeschreven in art.
      3:239 BW;
    - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Health Company;
    - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Health Company ter bescherming van
      haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale
      uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient
    de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
    - of de juiste zaken zijn geleverd;
    - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) over-stemmen met het
      overeengekomene;
    - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die
      gesteld mogen worden voor een normaal   gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Indien is overeengekomen dat Health Company het vervoer vanaf haar magazijn te Alphen aan den Rijn naar een door
    koper aan te wijzen locatie zal verzorgen, dan zal tijdens het transport veroorzaak-te schade alleen dan voor vergoeding
    in aanmerking kunnen komen indien is voldaan aan hetgeen de AVC- of CMR- condities ter zake bepalen. Alleen op tijdig
    (ten minste twee werkdagen voor vertrek) en schriftelijk gedaan verzoek zullen de zaken tijdens het transport voor
    rekening van koper worden verzekerd.
3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 werkdagen na aflevering
    schriftelijk aan Health Company te melden. De verpakking van de afgeleverde goederen dient direct bij aflevering te
    worden gecontroleerd. Indien er schade aan de verpakking wordt geconstateerd dan dient dit direct op het
    afleverdocument te worden aangetekend met vermelding van het complete serienummer zoals op de doos vermeld.
4. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering
    schriftelijk te melden aan Health Company.

Artikel 11. Prijsverhoging

1. Indien Health Company met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Health Company niettemin gerechtigd tot
    verhoging van de prijs op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen,
    valutakoers, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.
2. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ont-binden.

Artikel 12. Betaling en zekerheidstelling

1. Betaling dient te geschieden in Euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag
    voor Euro naar rekeningnummer 30.16.88.990 en voor US dollar naar rekeningnummer 30.16.88.990 USD, beide van de
    Rabobank te Alphen aan den Rijn ten name van Health Company BV. te Alphen aan den Rijn.
2. Health Company is bevoegd om, alvorens te leveren of met de aflevering voort te gaan, voldoende zekerheid voor het
    nakomen van de betalingsverplichtingen, dan wel vooruitbetaling te bedingen.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment
    van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend met ingang van de
    vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper
    onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente
    en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij
    dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Incassokosten

Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 8 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van Health Company, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is
    beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot
    uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Health Company
    beperkt tot het bedrag van de factuur.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan
    opzet of grove schuld van Health Company.

Artikel 15. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan
    Health Company zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk
    maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Health Company wilde
    stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Health Company; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen
    en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare
    stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Health Company afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Health Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
    verhindert intreedt nadat Health Company haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Health Company opgeschort. Indien de periode
    waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Health Company niet mogelijk is langer duurt dan twee
    maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
    schadevergoeding bestaat.
4. Indien Health Company bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
    gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk
    te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter
    niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschilbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en
    Health Company, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Recht-bank te 's-Gravenhage.
2. Health Company blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke
    internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op  Elke overeenkomst tussen Health Company en de koper is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank
’s-Gravenhage onder nummer 43/2011